Certifikati AAA
X
Meni

Izaberite vaš jezik

Ikona
Mobi meni

OPĆI UVJETI POSLOVANJA - PERGOLA, NADSTREŠNICA ZA AUTOMOBIL

 

I. UVOD

 

Članak 1.

Općim uvjetima poslovanja uređuju se prava i obveze između prodavatelja (MISTERAL d.o.o.) i kupca, koji nisu posebno utvrđeni ponudom i sadrže odredbe o tvrtki i sjedištu prodavatelja, ponudi, cijeni, uvjetima plaćanja, isporuci i ugradnji, jamstvu, reklamaciji i rješavanju sporova.

 

Članak 2.

U slučaju da se opći uvjeti poslovanja kupca razlikuju od prodavateljevih, primjenjuju se opći uvjeti poslovanja prodavatelja, osim ako je korištenje općih uvjeta kupca izričito dogovoreno u pisanom obliku.

 

II. OSNOVNI PODACI O TVRTKI

 

Članak 3.

Tvrtka: MISTERAL okna, vrata, senčila, projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o. Sjedište tvrtke: Zdolska cesta 18a, 8270 Krško Matični broj: 6130143000 PDV identifikacijski broj: SI85806129 (porezni obveznik)

 

III. PONUDA

 

Članak 4.

Prodavatelj daje ponudu na temelju izvršenih mjerenja od strane njegove ovlaštene osobe. Prodavatelj je stoga odgovoran za dimenzionalnu prikladnost PERGOLE (aluminijska konstrukcija s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) i montažu.

 

Članak 5.

U slučaju da mjerenja izvrši kupac sam, prodavatelj se neće smatrati odgovornim za pogreške koje proizlaze iz pogrešnih mjerenja. Sve troškove nastale kao rezultat netočnih mjerenja od strane kupca smatrat će se odgovornošću kupca u cijelosti. U slučaju pogreške u mjerenjima koja je izvršila ovlaštena osoba prodavatelja, troškove proizašle iz netočnih mjerenja snosi prodavatelj, a kupac pritom nema pravo na naknadu troškova zbog kašnjenja ili nepotpunog izvođenja radova na dogovoreni datum montaže. Prodavatelj je dužan otkloniti sve eventualne nedostatke u najkraćem mogućem roku.

 

Članak 6.

Ponude su samo ilustrativne prirode.

 

Članak 7.

Prije prihvaćanja ili potvrđivanja ponude kupac ju je dužan pažljivo pročitati (provjeriti skice i podatke) i u slučaju nejasnoća pismeno zatražiti od prodavatelja dodatno pojašnjenje istih.

Po izvršenoj potvrdi ponude i realizaciji isporuke kupac više nema pravo tražiti pojašnjenje nejasnoća i to se ne može smatrati predmetom reklamacije.

Ako kupac ima prema prodavatelju zahtjeve koji su za njega profesionalno neprihvatljivi i na koje ga je prodavatelj prethodno upozorio (u pisanom obliku, odnosno slanjem dopisa, sms poruke, e-mail poruke, poruke putem društvenih mreža), a na kojima kupac dalje ustraje, prodavatelj se oslobađa svake odgovornosti za nadoknadu eventualne štete. U slučaju zahtjeva koji nisu u skladu sa standardima struke, prodavatelj zadržava pravo na izmjene jamstvenih rokova proizvoda.

 

Članak 8.

Prihvaćanjem ponude ili potvrdom narudžbe smatra se bilo koja od sljedećih radnji:

 • pismen potvrda ponude, predračuna - narudžbe,
 • izvršeno plaćanje po predračunu,
 • isporuka kolaterala,
 • potpisivanje ugovora,
 • ispunjenje utvrđenih ugovornih obveza,
 • ostale konkludentne radnje, ako se radi o trajnom poslovnom odnosu i ako ih prodavatelj smatra relevantnim.

U svim gore navedenim slučajevima smatra se da je kupac pažljivo proučio sadržaj ponude, da ponuda odgovara njegovim zahtjevima te da je upoznat s općim uvjetima prodavatelja. Svi sporazumi, ponude i potvrde između kupca i prodavatelja moraju biti u pisanom obliku. Dodatni usmeni dogovori nevažeći su ako se naknadno ne potvrde u pisanom obliku.

 

Članak 9.

Kupac ima pravo promijeniti podatke koji utječu na narudžbu robe najkasnije 1 dan nakon prihvaćanja ponude ili potvrde narudžbe, i to isključivo u pisanom obliku. Sve izmjene narudžbe nakon isteka 1 dana od potvrde se ne priznaju, a eventualne troškove u tom slučaju snosi kupac.

 

Članak 10.

Ponuda vrijedi 15 dana, odnosno do datuma koji je prodavatelj naveo u ponudi, odnosno u roku koji odredi prodavatelj.

 

IV. CIJENE

 

Članak 11.

Cijene su izražene u eurima. Jedinične cijene ne uključuju porez na dodanu vrijednost (PDV). PDV se obračunava i prikazuje zasebno.

 

Članak 12.

Standardna stopa PDV-a iznosi 22 %.

U slučaju pružanja građevinskih usluga (demontaža i ugradnja elemenata) na stambenim objektima u vlasništvu fizičkih osoba koji su namijenjeni stalnom boravku, na višestambenim objektima čija korisna površina nije veća od 120 m2 i jednostambenim objektima korisne površine do 250 m2 primjenjuje se niža stopa PDV-a od 9,5 %.

U tom slučaju potrebno je sastaviti izjavu. Potpisivanjem izjave kupac jamči za istinitost navedenih podataka. U slučaju primjene niže stope PDV-a od 9,5 % porezni obveznici dužni su podnijeti odgovarajuću izjavu.

 

V. UVJETI PLAĆANJA

 

Članak 13.

Prodavateljevi uvjeti plaćanja:

 • OPCIJA: 50 % plaćanja nakon narudžbe, 40 % prije montaže i 10 % u roku od 8 dana po završetku montaže.
 • OPCIJA: 100 % avansno plaćanje po narudžbi. Kupcu se odobrava 3 % popust na ukupnu vrijednost ponude (prodavatelj ne priznaje popust u slučaju plaćanja putem EKO fonda).
 • OPCIJA: Osiguranje plaćanja s neopozivom bankovnom garancijom koju je prodavatelj primio u trenutku narudžbe. Plaćanje se vrši u roku od 8 dana od završetka montaže ili izvršene isporuke.

U slučaju zakašnjelog plaćanja kupcu će se zaračunati zakonska odnosno ugovorena zatezna kamate i izdati terećenje za prethodno odobrene popuste.

 

Članak 14.

Kupac ima pravo pisanim putem odbiti račun u roku od 8 dana od primitka istog. U suprotnom, prodavatelj smatra da je naručitelj prihvatio račun u cijelosti. Kupac je dužan podmiriti kupoprodajnu cijenu u skladu s ugovorenim uvjetima plaćanja i u rokovima koji proizlaze i razvidni su iz sadržaja ponude/predračuna ili računa. U slučaju zakašnjelog plaćanja ili neplaćanja, prodavatelj ima pravo zahtijevati zakonske, odnosno dogovorene zatezne kamate, od datuma dospijeća pojedinog iznosa do datuma plaćanja i zbog istog ne priznati prethodno ugovorene popuste navedene u ponudi odnosno ugovoru.

 

Članak 15.

Kupac vrši uplatu isključivo na transakcijski račun prodavatelja, tvrtke MISTERAL d.o.o.

Predstavnici, posrednici i monteri nisu ovlašteni prihvatiti plaćanje kupovne cijene (novac).

 

Članak 16.

U slučaju promjene cijena navedenih u cjeniku ili u slučaju povećanja cijena sirovina, prodavatelj zadržava pravo promjene cijena bez prethodne najave.

U dogovoru s prodavateljem zaračunavaju se i naknadno naručeni radovi koji nisu navedeni u ponudi, a koje kupac naruči tijekom montaže.

 

Članak 17.

U slučaju da se na zahtjev kupca ugradnja PERGOLE (aluminijska konstrukcija s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) vrši u dva dijela, kupcu se naplaćuju dodatni troškovi transporta. Račun se izdaje zasebno za svaku pojedinu montažu. Rizik od nastanka oštećenja na elementima koji su u to vrijeme uskladišteni kod naručitelja snosi kupac.

 

Članak 18.

U slučaju neplaćanja i neispunjenja obveza od strane kupca, prodavatelj zadržava pravo vlasništva i nakon isporuke robe kupcu, sve dok kupac ne podmiri kupoprodajnu cijenu proizvoda ili ispuni svoje obveze u cijelosti. Prodavatelj ima pravo preuzeti natrag prethodno isporučenu robu (u cijelosti se odnosi na elemente koji još nisu ugrađeni), što se u tom slučaju ne smatra kršenjem njegovih ugovornih obveza. U slučaju zaplijene robe od strane prodavatelja, ugovor se može neopozivo raskinuti. Nakon izvršene zaplijene robe, prodavatelj ima pravo otkupiti njezinu vrijednost, a kupcu naplatiti razliku do pune vrijednosti s mogućim dodatnim prodajnim troškovima. Do plaćanja cjelokupne kupoprodajne cijene kupac je dužan postupati s robom kao dobar gospodarstvenik.

 

Članak 19.

Sukladno odredbi iz članka 18., u slučaju kršenja ugovornih odredbi, posebno u slučaju neplaćanja ili zakašnjelog plaćanja, prodavatelj zadržava pravo povrata robe u svoje vlasništvo. Kupac je u tom slučaju dužan omogućiti prodavatelju nesmetan pristup i odvoz robe. U slučaju ugradnje elemenata za koje nije podmirena kupoprodajna cijena, prodavatelj zadržava pravo povrata pogodnosti koje je kupac imao od tih elemenata. U tom slučaju prodavatelj se neće smatrati odgovornim za kršenje ugovornih obveza, a kupac se odriče svojih potraživanja.

 

VI. ISPORUKA I MONTAŽA

 

ISPORUKA

 

Članak 20.

Rok za dostavu robe počinje teći sukladno članku 8. Općih uvjeta, a određuje ga prodavatelj. Rok za dostavu određuje prodavatelj, uzimajući pritom u obzir ponudu/potražnju i zauzetost proizvodnje. Opći rok za dostavu robe je između 40 i 60 dana ili vrijedi rok koji su kupac i prodavatelj utvrdili pisanim putem u ponudi. Prodavatelj je dužan pisanim ili putem telefona obavijestiti kupca o roku isporuke i ugradnje najmanje jedan dan prije mogućeg preuzimanja robe, odnosno početka montaže.

 

Članak 21.

Rok isporuke produljuje se u sljedećim slučajevima:

 • više sile,
 • problema s materijalom,
 • razloga na strani kupca.

 

Članak 22.

U slučaju da rok isporuke nije ispoštovan iz razloga na strani prodavatelja (isključeni su razlozi iz članka 21.), kupac i prodavatelj sporazumno pristaju na razumno produljenje tog roka bez naknade štete zbog kašnjenja u isporuci, osim ako je drugačije navedeno u ugovoru. Prodavatelj je dužan u najkraćem mogućem roku otkloniti sve eventualne nedostatke.

 

Članak 23.

Ako kupac samostalno želi preuzeti i odvesti naručenu robu s lokacije skladišta tvrtke MISTERAL d.o.o., isto može učiniti svakog radnog dana u vremenu između 8:00 i 14:00 sati. Naručitelj može preuzeti i odvesti naručenu robu uz prethodnu narudžbu podizanja robe dan prije preuzimanja. U tom slučaju tvrtka MISTERAL d.o.o. nije dužna zamijeniti niti prihvatiti robu natrag. U slučaju da kupac vrši montažu PERGOLE (aluminijske konstrukcije s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) samostalno, tvrtka MISTERAL ne može se smatrati odgovornom za eventualne posljedice nestručne montaže ili oštećenja robe prilikom transporta.

 

Članak 24.

Obveze prodavatelja prema ovom ugovoru stupaju na snagu tek nakon što kupac prethodno ispuni sve svoje obveze. U slučaju da kupac odbije ili ne ispuni svoje obveze u razumnom roku, prodavatelj može odustati od ugovora i zahtijevati naknadu cjelokupne nastale štete. Odgovornost za robu koja je spremna za otpremu prelazi na kupca jedan dan nakon primitka obavijesti od strane prodavatelja.

 

Članak 25.

Prodavatelj zadržava pravo izmjene postupaka proizvodnje PERGOLE (aluminijske konstrukcije s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) u slučaju konstrukcijskih tehničkih detalja koji se razlikuju od slučaja do slučaja i ne utječu na funkcionalnost proizvoda. U slučaju da kupac naruči pogrešan proizvod ili prekrši neke od međusobnih obveza, prodavatelj ima pravo na naknadu nastalih troškova, uključujući sve dodatne troškove. Povrat pogrešnog proizvoda (ako je razlog na strani kupca) nije moguć.

 

Članak 26.

Po primitku robe (isporuka, montaža) kupac ju je dužan pregledati, identificirati eventualne nedostatke i odmah ih zabilježiti u zapisnik o primopredaji ili može podnijeti reklamaciju u roku od 8 dana od primitka robe.

U slučaju oštećenja PERGOLE (aluminijske konstrukcije s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) tijekom preuzimanja, pravo na naknadu štete priznaje se samo na temelju pisane izjave kupca koju sastavlja odmah nakon preuzimanja robe. Naknadno identificirana oštećenja PERGOLE koja nisu nastala tijekom transporta ili ugradnje od strane prodavatelja i koja je prouzročila treća strana ili uzrok oštećenja nije poznat, ne mogu biti predmet podnošenja reklamacije.

 

MONTAŽA

 

Članak 27.

Datum ugradnje pravovremeno je priopćen kupcu i fiksan, stoga ga kupac ne može samovoljno odgoditi bez prethodnog odobrenja prodavatelja. Kupac ili njegova ovlaštena osoba mora biti osobno prisutan tijekom montaže i preuzeti robu. Po završetku montaže kupac je, zajedno s voditeljem tima dužan pregledati objekt i potpisati zapisnik o primopredaji. Ako se utvrde nedostaci, potrebno ih je odmah evidentirati u zapisnik o primopredaji, u protivnom se smatra da je roba preuzeta bez grešaka, odnosno bez ikakvih nedostataka. Prije početka montaže naručitelj je dužan montere ili tvrtku MISTERAL upozoriti na moguće prepreke (vodoopskrba, električne instalacije i sl.). U protivnom, u slučaju oštećenja kupac snosi nastale troškove popravka štete i troškove zastoja tijekom montaže. Kupac je tijekom montaže dužan osigurati slobodan pristup objektu, bez naknade osigurati napajanje od 220 V, a po potrebi i ako nije drugačije navedeno u ugovoru, ljestve, skele ili dizalice te, u slučaju dugotrajnije montaže i prostoriju za pohranu alata koja se može zaključati.

 

Članak 28.

Kupac je prije početka montaže odnosno postavljanja konstrukcije dužan provjeriti i uskladiti na licu mjesta s odgovornim monterom sve nacrte, skice i detalje te se upoznati s tijekom izvođenja radova jer se nakon postavljanja konstrukcije isto neće moći smatrati predmetom reklamacije, a sve moguće troškove u tom slučaju snosi kupac.

 

VII. JAMSTVA I GARANCIJE ZA OTKLANJANJE NEDOSTATAKA

 

Članak 29.

PERGOLE (aluminijske konstrukcije s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) izrađuju se u skladu s odgovarajućim normama i standardima i testiraju u laboratoriju simulacijom ekstremnih vremenskih uvjetima, što se potvrđuje i višegodišnjim jamstvom.

Vlasnicima pergola (u daljnjem tekstu kupcima), tvrtka Misteral d.o.o. nudi sljedeće

produljeno jamstvo:

10 godina

 • na kvalitetu aluminijskih profila i spojnih elemenata u slučaju propisno obavljenih pregleda i servisiranja pergole

 

2 godine

 • na kvalitetu motora i automatiziranih dijelova (modeli s ugrađenim motorom) te vitalnih dijelova i mehanizama, bez mogućnosti produljenja
 • na ZIP rolo zavjese - bez mogućnosti produljenja

 

1 godina

 • na spoje između pergole i objekta koji je izveden korištenjem Sika silikona - bez mogućnosti produljenja
 • na aluminijske profile i boju profila u području raspršivanja morske vode
 • na LED trake i ugradbene LED svjetiljke - bez mogućnosti produljenja.

 

Jamstvo ne pokriva mehanički uzrokovana oštećenja i abraziju nakon montaže ili isporuke. Jamstvo ne pokriva aluminijske i mehaničke komponente u slučaju izloženosti istih agresivnim sredstvima (kiselina, sol itd.).

Povrat proizvoda zbog nedostataka za koje je odgovoran kupac nije moguć.

Više o jamstvu, uvjetima i trajanju jamstva pronaći ćete u jamstvenom listu koji je sastavni dio računa i predaje se kupcu nakon montaže i plaćanja računa.

 

Članak 30.

Kupac ima pravo na reklamaciju na temelju svojih uredno ispunjenih obveza, i to:

 • ako je pregledao proizvode odmah po primitku,
 • ako je zahtjev podnio odmah nakon reklamacije,
 • ako je prilikom reklamacije priložio odgovarajuće dokaze (presliku zapisnika o primopredaji, fotografije, presliku dokaza o uplati).

Prodavatelj je dužan u roku od 15 dana od podnošenja reklamacije kupca obavijestiti o prihvatljivosti iste.

 

Članak 31.

Mogući uzroci gubitka jamstva:

 • bilo kakav popravak proizvoda od strane neovlaštene osobe u vrijeme reklamacije,
 • čišćenje i održavanje PERGOLE(aluminijske konstrukcije s rotirajućim lamelama ili kliznim panelima) korištenjem nedopuštenih sredstava za čišćenje, odnosno sredstava koje nije odobrilo niti predložio prodavatelj (Misteral d.o.o.),
 • neodgovarajuće ispunjavanje obveza od strane kupca.

 

Članak 32.

Prodavatelj je dužan u roku od najviše 60 dana od dana podnošenja pisanog zahtjeva za rješavanje reklamacije:

 • ukloniti nedostatak na robi, ako postoji, ili
 • izdati kupcu financijsko odobrenje ili zamijeniti robu.

Daljnje reklamacije kupca po bilo kojoj osnovi su isključene, osim ako je to unaprijed određeno međusobnim dogovorom.

U slučaju neispunjavanja bitnih obveza od strane prodavatelja njegovom krivnjom, naknada štete nanesene osobama ili imovini ograničena je na osigurani iznos.

Ograničenje jamstva odnosi se i na sva ostala jamstva za štetu bez obzira na formalnu prihvatljivost reklamacija.

Gore navedena odredba ne odnosi se na početnu neusklađenost u ispunjavanju zahtjeva, nedostatke proizvoda i reklamacije u skladu s odredbama Zakona o zaštiti potrošača.

U slučaju ograničenja odgovornosti ili jamstva prodavatelja, ograničenje se odnosi i na odgovornost zaposlenika i članova prodajne i reprezentativne mreže prodavatelja.

 

VIII. RJEŠAVANJE SPOROVA

 

Članak 33.

U slučaju spora koji prodavatelj i kupac ne mogu riješiti, spor se najprije rješava izvansudskim mirenjem; ako i nakon toga ne pronađu zajedničko rješenje, za rješavanje spora nadležan je sud u Krškom.

 

IX. OPĆE ODREDBE

Prodavatelj zadržava pravo izmjena u prospektima, katalozima, cjenicima, nacrtima, crtežima, izračunima i sličnim dokumentima (koji ne utječu izravno na proizvod) bez prethodne obavijesti ili upozorenja kupcu.

Opći uvjeti poslovanja tvrtke MISTERAL d.o.o. stupaju na snagu 1. 11. 2018.

Opći uvjeti objavljeni su na mrežnoj stranici tvrtke MISTERAL d.o.o.: www.misteral.si.

Opći uvjeti vrijede do opoziva.

Misteral d.o.o.

 

Misteral d.o.o.

Zdolska cesta 18a, 8270 Krško

PE Krško, CKŽ 135 c, 8270 Krško

 

Certifikati AAA

INFO

+386 41 55 44 77

+386 41 659 659

Podpora ikona mail info@misteral.si

 Kje nas najdete?

 

DELOVNI ČAS

Po dogovoru

Avtorske pravice © 2024 Misteral d.o.o. Vse pravice pridržane.