Splošni pogoji stavbno pohištvo

Misteral, d. o. o.; št. 11/2018

I. UVOD

1. člen

Splošni pogoji urejajo pravice in obveznosti med prodajalcem (MISTERAL d.o.o.) in kupcem, ki niso posebej urejene v ponudbi in vsebujejo določbe o firmi in sedežu prodajalca, ponudbi, ceni, pogojih plačila, dobavi in montaži, garanciji, reklamaciji ter reševanju sporov.

2. člen

V primeru, da se splošni pogoji kupca razlikujejo od prodajalčevih, se uporabljajo splošni pogoji prodajalca, razen v primeru, kadar je izrecno, v pisni obliki dogovorjena uporaba splošnih pogojev kupca.

II. OSNOVNI PODATKI PODJETJA

3. člen

Podjetje: MISTERAL okna, vrata, senčila, projektiranje, inženiring in svetovanje d.o.o. Sedež: Zdolska cesta 18a, 8270 Krško Matična številka: 6130143000 ID za DDV: SI85806129 (davčni zavezanec)

III. PONUDBA

4. člen

Prodajalec izdela ponudbo na podlagi opravljenih meritev, ki jih opravi pooblaščena oseba prodajalca. Prodajalec tako odgovarja za dimenzijsko ustreznost stavbnega pohištva in montažo. Obvezna postavka merilnega lista pri novogradnjah je podan »meter ris«, katerega obstoj pisno potrdita izvajalec in naročnik ob delavniških izmerah izvajalca pred naročilom stavbnega pohištva, sicer velja, da naročnik ni zagotovil »meter risa« na objektu. V kolikor naročnik ne zagotovi »meter risa« na objektu, izvajalec ni odgovoren za dimenzije (višino) stavbnega pohištva.

5. člen

V kolikor meritve opravi kupec sam, prodajalec ne odgovarja za napake, ki izhajajo iz napačnih meritev. Vsi stroški, ki nastanejo kot posledica napačnih meritev kupca, bremenijo kupca v celoti. V primeru napake pri meritvi s strani pooblaščene strokovne osebe prodajalca nosi stroške za napako prodajalec, kupec pa pri tem ni upravičen do povračila stroškov zaradi nepravočasne in nepopolne izvedbe del na dogovorjeni datum montaže. Prodajalec je napako dolžan odpraviti v čim krajšem možnem času.

6. člen

Ponudbe so zgolj informativne narave.

7. člen

Kupec je pred sprejemom ponudbe in potrditvijo naročila dolžan natančno pregledati ponudbo (preveriti skice in podatke) in v primeru nejasnosti zahtevati dodatna pojasnila od prodajalca.

Po potrjeni ponudbi in realizirani dobavi kupec ne more več zahtevati pojasnila nejasnosti in to ne more biti predmet reklamacijskih zahtevkov.

V kolikor ima kupec zahteve, ki so za prodajalca strokovno nesprejemljive in je prodajalec kupca nanje opozoril (pisno: dopis, sms, e-mail, sporočilo preko socialnih omrežij), pa kupec kljub temu vztraja pri zahtevah, se prodajalec ekskulpira vsakršne odškodninske odgovornosti. V primeru zahtev kupca, ki niso v skladu s standardi stroke, si prodajalec pridružuje pravico spremeniti garancijsko dobo proizvodov.

8. člen

Za sprejem ponudbe oziroma potrditev naročila se šteje:

 • pisna potrditev ponudbe, predračuna – naročila,
 • izvedeno predplačilo,
 • izročitev sredstva zavarovanj,
 • podpis pogodbe,
 • izpolnitev dogovorjenih pogodbenih obveznosti,
 • druga konkludentna dejanja, če gre za stalno poslovno navezo in ga prodajalec šteje za relevantnega.

V vseh zgoraj navedenih primerih se šteje, da je kupec vsebino ponudbe natančno preučil in ustreza njegovim zahtevam ter je seznanjen s splošnimi pogoji prodajalca. Vsi sporazumi, ponudbe in potrditve med kupcem in prodajalcem morajo biti v pisni obliki. Dodatni ustni dogovori so neveljavni, v kolikor niso naknadno pisno potrjeni.

9. člen

Kupec ima pravico do spremembe podatkov, ki vplivajo na naročilo blaga, najkasneje 1 dan po sprejemu ponudbe oziroma po potrditvi naročila, a izključno v pisni obliki. Kakršnekoli spremembe po preteku 1 dne po potrditvi se ne priznajo ali gredo stroški v breme kupca.

10. člen

Ponudba velja 15 dni oziroma do datuma, navedenega v ponudbi s strani prodajalca, oziroma v roku, kot ga določi prodajalec.

IV. CENE

11. člen

Cene so določene v evrih. Cene na enoto ne vključujejo davka na dodano vrednost (DDV). DDV je obračunan in prikazan posebej.

12. člen

Splošna stopnja DDV znaša 22 %.

Nižja stopnja DDV 9,5 % se obračuna pri opravljanju gradbenih storitev (demontaža in montaža elementov) na stanovanjskih objektih, katerih lastnik je fizična oseba, stanovanjski objekt pa je namenjen za trajno bivanje in v večstanovanjski stavbi uporabna površina ne presega 120 m2, v enostanovanjski stavbi pa ne presega 250 m2 uporabne površine stanovanjskega objekta.

V tem primeru je treba izpolniti prijavo. Kupec s podpisom izjave jamči za verodostojnost navedenih podatkov. Davčni zavezanci morajo pri uveljavljanju nižje stopnje DDV 9,5 % podati ustrezno izjavo.

V. POGOJI PLAČILA

13. člen

Plačilni pogoji prodajalca:

 • 1. VARIANTA: 50-odstotno avansno plačilo ob naročilu, 40 % pred montažo in 10 % po dokončani montaži v roku 8 dni.
 • 2. VARIANTA: 100-odstotni avans ob naročilu. Kupcu se prizna 3-odstotni popust na vrednost celotne ponudbe (prodajalec ne prizna popusta pri plačilu preko EKO sklada).
 • 3. VARIANTA: Zavarovanje plačila z nepreklicno bančno garancijo, ki jo prejme prodajalec ob naročilu. Plačilo se izvede po dokončanju montaže ali odpreme v roku 8 dni.

V primeru zamude plačila se kupcu zaračunajo zakonite oz. dogovorjene zamudne obresti in izstavi bremepis za odobrene popuste.

14. člen

Kupec ima pravico pisno zavrniti račun v roku 8 dni po prejemu računa. V nasprotnem primeru prodajalec razume, da je naročnik račun v celoti sprejel. Kupec je dolžan poravnati kupnino skladno z dogovorjenimi pogoji plačila in v roku, kot izhajajo in so razvidni tudi iz vsebine ponudbe/predračuna oz. računa. V primeru zamude plačila oziroma neplačila ima prodajalec pravico zahtevati zakonite oziroma dogovorjene zamudne obresti, in sicer od dneva zapadlosti posameznega zneska v plačilo do dneva plačila, ter ne priznati dogovorjenih popustov v ponudbi oziroma pogodbi zaradi neizpolnjevanja plačilnih pogojev.

15. člen

Kupec lahko opravi plačilo samo na transakcijski račun prodajalca MISTERAL d.o.o.

Predstavniki, posredniki in monterji niso pooblaščeni za sprejemanje kupnine (denarja).

16. člen

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe cen izdelkov brez predhodnega obvestila v primeru spremembe cen po ceniku ali podražitve surovin.

Po dogovoru s prodajalcem se zaračunajo tudi dodatno naročena dela, ki jih ni v ponudbi in jih kupec naroči v času montaže (npr. zaključne letvice, zaključna zidarska dela, odvoz starih oken in vrat, odbijanje zidu, silikoniranje ipd.) Ob naročilu dodatnih zidarskih ali mavčnih del le-ta ne vključujejo pleskanja.

17. člen

V primeru, da po želji kupca montaža stavbnega pohištva poteka v dveh delih, se kupcu zaračunajo dodatni transportni stroški. Račun se izstavi ločeno za vsako montažo posebej. Riziko možnosti poškodb na elementih, ki so v tem času skladiščeni pri naročniku, nosi kupec.

18. člen

V primeru neplačila in neizpolnitve kupčevih obveznosti si prodajalec pridržuje lastninsko pravico tudi po izročitvi blaga kupcu, dokler kupec ne poravna kupnine oziroma ne izpolni svojih obveznosti v celoti. Prodajalec ima pravico vzeti blago nazaj (velja za v celoti še ne vgrajene elemente), ne da bi s tem kršil pogodbene obveznosti. V primeru zaplembe blaga s strani prodajalca lahko pride tudi do nepreklicne prekinitve pogodbe. Po zaplembi blaga je prodajalec pooblaščen, da unovči njeno vrednost, razliko do polne vrednosti blaga z morebitnimi dodatnimi prodajnimi stroški pa zaračuna stranki. Do plačila celotne kupnine mora kupec z blagom ravnati kot dober gospodar.

19. člen

Skladno z določilom 18. člena si prodajalec v primeru kršitve pogodbenih določil, predvsem neplačila oziroma zamude plačila, pridrži pravico vzeti blago nazaj (nevgrajeni elementi v celoti, vgrajeni elementi – krila). Kupec dovoljuje prodajalcu neoviran dostop do teh elementov in odvoz elementov. V primeru vgradnje elementov, za katere kupnina ni poravnana, si prodajalec pridržuje pravico do povračila koristi, ki jih je imel kupec od teh elementov. Prodajalec s tem ne krši pogodbenih obveznosti, kupec pa se iz tega naslova odpoveduje zahtevkom.

 

VI. DOBAVA IN MONTAŽA

DOBAVA

20. člen

Dobavni rok prične teči skladno z 8. členom splošnih pogojev in ga določi prodajalec. Dobavni rok določi prodajalec, upoštevajoč ponudbo/povpraševanje in zasedenost proizvodnje. Splošni dobavni rok je od 4 do 8 tednov oziroma velja dobavni rok, ki ga kupec in prodajalec pisno dogovorita v ponudbi. Prodajalec stranko pisno ali po telefonu obvesti o roku dobave in montaže najmanj en dan pred možnim dvigom blaga oziroma en dan pred pričetkom montaže.

21. člen

Dobavni rok se podaljša v primerih:

 • višje sile,
 • težav z materialom,
 • razlogov na strani kupca.

22. člen

V primeru, da dobavni rok ni bil izpolnjen iz razloga na strani prodajalca (izvzeti so razlogi iz 21. člena), se kupec in prodajalec dogovorita za razumno podaljšanje brez povračila škode zaradi zamude pri dobavi, če ni drugače določeno v pogodbi. Prodajalec je dolžan odpraviti nepravilnosti v čim krajšem možnem času.

23. člen

Če želi kupec dvigniti in odpeljati naročeno blago v lastni režiji z lokacije skladišča podjetja MISTERAL d.o.o., lahko to stori vsak delovni dan med 8:00 in 14:00 uro. Naročeno blago lahko naročnik prevzame in odpelje po predhodnem naročilu dviga blaga en dan prej. Podjetje MISTERAL d.o.o. v tem primeru odpeljanega blaga ne menjava in ne sprejema nazaj. V kolikor naročnik stavbno pohištvo vgradi v lastni režiji, ob morebitnih posledicah nestrokovne montaže ali poškodb ob prevozu le-teh ne more uveljaviti pri podjetju MISTERAL.

24. člen

Prodajalčeve obveznosti po pogodbi stopijo v veljavo šele, ko kupec predhodno izpolni vse svoje obveznosti. V primeru, da kupec odkloni oziroma ne izpolni obveznosti v razumnem roku, lahko prodajalec odstopi od pogodbe in zahteva povračilo celotne nastale škode. Odgovornost za blago, ki je pripravljeno za odpremo, en dan po obvestilu prodajalca preide na kupca.

25. člen

Prodajalec si pridržuje pravico do spremembe v izdelavi oken in vrat v primeru konstrukcijsko tehničnih detajlov, ki so od primera do primera različni in ne vplivajo na funkcionalnost. V primeru, da kupec naroči napačen izdelek ali odstopa od drugih medsebojnih obveznosti, je prodajalec upravičen zahtevati povračilo nastalih stroškov, vključno z morebitnimi dodatnimi izdatki. Vračilo napačnega izdelka (če je razlog na strani kupca) ni možno.

26. člen

Kupec je dolžan ob prevzemu blaga (dostavi, montaži) le-tega pregledati, ugotoviti pomanjkljivosti ali napake in jih takoj zapisati na primopredajni zapisnik oziroma ima možnost pomanjkljivost ali napako reklamirati v roku 8 dni po prevzemu blaga.

V primeru poškodbe stekla (lom) ob prevzemu oken in vrat se škoda upošteva le na podlagi pisne izjave kupca ob prevzemu. Kasnejši lomi stekel, ki niso posledica prevoza ali vgradnje s strani prodajalca stavbnega pohištva in ga povzroči tretja oseba ali je vzrok loma stekla neznan, ne morejo biti predmet reklamacije.

MONTAŽA

27. člen

Termin montaže je kupcu pravočasno sporočen in fiksno določen, zato ga brez soglasja prodajalca kupec ne more samovoljno prestaviti. Ob montaži mora biti kupec obvezno prisoten osebno ali namesto njega z njegove strani pooblaščena oseba (pisno pooblastilo) in mora prevzeti blago. Po zaključku montaže je kupec, skupaj z vodjem monterske skupine, dolžan pregledati objekt in podpisati primopredajni zapisnik. V kolikor se ugotovijo pomanjkljivosti, se te takoj zabeležijo na primopredajni zapisnik, v nasprotnem primeru pa se šteje, da je blago prevzeto brez napak oziroma pomanjkljivosti. Pred začetkom montaže je naročnik dolžan monterje ali podjetje MISTERAL opozoriti na možne ovire (vodovod, električna instalacija ipd.). V nasprotnem primeru ob nastalih poškodbah kupec prevzame stroške popravila poškodb in tudi stroške zastoja pri montaži. Kupec je dolžan ob montaži zagotoviti prost dostop do objekta ter brezplačno priskrbeti električno napetost 220V, če ni drugače navedeno v pogodbi, ter lestve, odre ali dvigalo, pri montaži, ki traja dalj časa, pa tudi prostor za shranjevanje orodja, ki ga je mogoče zakleniti.

28. člen

Kupec ima dolžnost pred začetkom montaže preveriti in uskladiti na licu mesta z odgovornim monterjem vse načrte, skice in detajle, da se seznani s potekom del, saj po vgradnji elementov to ne more biti predmet reklamacije in gre v breme kupca.

VII. GARANCIJA IN JAMSTVO ZA ODPRAVO NAPAK

29. člen

Stavbno pohištvo PVC, ALU, LESENO, PVC/ALU in LES/ALU je izdelano v skladu z normativi in standardi in je atestirano. Tako imajo proizvodi podjetja MISTERAL d.o.o. garancijo na izdelavo in montažo (po garancijskem listu):

10 let

 • na police iz umetnega kamna, ki so odporne na vse vremenske razmere, kisline, luge, soli in UV-žarke ter ne vpijajo vode.

10 let

 • na notranje police Topalit, ki so odporne na temperaturne spremembe do 180 °C, na UV-žarke, obrabo in zidno vlago.

10 let

 • na barvo obstojnost belih PVC profilov ter profilov z barvo acrylcolor na zunanji strani profila,
 • na funkcionalnost okenskega okvirja (vrtljivo/nagibno).

Pogoj za uveljavitev 10-letne garancije so redno izvedeni obdobni vzdrževalni pregledi. V primeru, da obdobni vzdrževalni pregledi niso bili izvedeni, je veljavnost garancije 5 let. Redni pregledi se beležijo v SERVISNI KNJIŽICI s strani zato pooblaščene osebe podjetja.

5 let

 • na barvno obstojnost prašno barvanih ali eloksiranih aluminijastih profilov,
 • na barvno obstojnost aluminijastih rolet,
 • na barvno obstojnost aluminijastih polic,
 • na funkcionalnost okovja za vhodna vrata, drsno nagibna ter dvižno drsna vrata,
 • na barvo obstojnost PVC profilov z lesnim dekorjem (imitacije lesa),
 • na barvno obstojnost polnil grad-export v beli barvi ter polnil grad-export v dekorju,
 • na steklo (kondenziranje med stekli). Po preteku 5 let garancija v vsakem primeru poteče. (Posamezna dela, ki nastanejo pri eventualni poznejši zamenjavi stekla, gredo v breme stranke in ne morejo biti predmet reklamacije. Za jamstvo se ne upoštevajo: kondenziranje na zunanji strani stekel, različna barva istih stekel, ki se lahko pojavi zaradi različnih velikosti stekel, različne dobave stekel (datumsko) ali različne interference odboja svetlobe.)

2 leti

 • na funkcionalnost senčil (rolet, žaluzij, polken in brisolejev) z upoštevanjem navodil za uporabo in vzdrževanje,
 • na izolacijsko steklo, za zračno neprepustnost ter proti pojavu rose v prostoru med steklom,
 • na vratna polnila v dekor barvi zunaj (imitacije lesa),
 • na okovje za nagibno odpiranje oken preko podaljšane ročice.

1 leto

 • na elektromaterial,
 • na barvno obstojnost PVC-rolet (lamel),
 • na vzmetni pogon navijalca rolet s trakom ter monokomando,
 • na barvno obstojnost medeninastega okovja,
 • na ves ostali material, ki ni omenjen zgoraj.

Garancija ne velja za mehansko povzročene poškodbe in odrgnine, ki so nastale po montaži ali dobavi. Garancija ne velja za zgoraj omenjeni material v primeru izpostavljenosti agresivnim sredstvom (kislina, sol itd.).

Vračilo izdelkov zaradi napak, za katere odgovarja stranka, ni možno.

Več o garanciji, pogojih in trajanju garancije je zapisano v »Garancijskem listu«, ki je sestavni del priloge k računu in ga kupec prejme po montaži in dokončnem plačilu računa.

30. člen

Kupec uveljavlja reklamacijo na osnovi svojih ustrezno izpolnjenih obvez, in sicer da:

 • pregleda izdelke takoj ob prevzemu,
 • takoj vloži zahtevek po odpravi reklamacije,
 • ob reklamaciji priloži dokazno gradivo (kopijo primopredajnega zapisnika, fotografije, kopijo plačila).

Prodajalec upravičenost zahtevka sporoči v roku 10 dni od vložene reklamacije.

31. člen

Do izgube garancije privede:

 • vsako popravilo proizvodov s strani nepooblaščene osebe v času reklamacije,
 • čiščenje in vzdrževanje oken in vrat z nedovoljenimi čistili oziroma tistimi, ki jih ni odobrilo ali predlagalo podjetje Misteral d.o.o.,
 • neustrezno izpolnjevanje obveznosti kupca.

32. člen

Prodajalec je dolžan v roku največ 60 dni od dneva vložitve pisne zahteve za odpravo reklamacije:

 • odpraviti napako na blagu, če jo le-to ima, ali
 • priznati stranki dobropis oz. zamenjati blago.

Nadaljnje pritožbe kupca na katerikoli osnovi so izključene, razen če to ni vnaprej sporazumno določeno.

V primeru neizpolnjevanja bistvenih obveznosti s strani prodajalca po njegovi krivdi je povračilo za povzročeno škodo osebam ali na lastnini omejeno na zavarovalno vsoto.

Omejitev garancije velja tudi za vsa druga jamstva za škode ne glede na formalno upravičenost pritožb.

Zgoraj navedeno določilo ne velja za začetna neizpolnjevanja zahtev, za »odgovorne« pomanjkljivosti izdelkov in za pritožbe skladno z določbami Zakona o varstvu potrošnikov.

V primeru omejitve odgovornosti ali jamstva prodajalca se omejitev nanaša tudi na odgovornost zaposlenih in vključenih v prodajno-zastopniško mrežo prodajalca.

VIII. REŠEVANJE SPOROV

33. člen

Prodajalec in kupec v primeru spora, ki ga ne moreta rešiti sama, spor najprej rešujeta s pomočjo izvensodne mediacije; če še vedno ne najdeta skupne rešitve, pa je za reševanje spora pristojno sodišče v Krškem.

IX. SPLOŠNE DOLOČBE

Prodajalec si pridržuje pravico do sprememb v prospektih, katalogih, cenikih, skicah, risbah, kalkulacijah in podobnih dokumentih (ki ne vplivajo neposredno na izdelek) brez predhodne napovedi ali opozorila stranki.

Splošni pogoji poslovanja podjetja MISTERAL d.o.o. stopijo v veljavo s 1. 11. 2018.

Splošni pogoji so objavljeni na spletni strani podjetja Misteral d.o.o. na spletnem naslovu: www.misteral.si.

Splošni pogoji veljajo do preklica.

Obrazec za povpraševanje ni na voljo v tem brskalniku

Obrazec za povpraševanje je zaradi varnosti na voljo le v sodobnejših brskalnikih, kot so Google Chrome, Mozilla Firefox...

V kolikor nam želite poslati povpraševanje, lahko uporabite sodobnejše brskalnike in poskusite znova, oziroma nas kontaktirate direktno preko kontaktnih podatkov v nogi oziroma preko strani Stopite v stik. Z veseljem vam bomo odgovorili.

Katalog pergola